Kamis, 09-10-2014 | 09:38:27

Alamat e-mail Kab. Purwakarta

KABUPATEN PURWAKARTA

Back

NO.
NAMA SATUAN KERJA ALAMAT E-MAIL
1
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PURWAKARTA kabpurwakarta@kemenag.go.id
Madrasah Ibtidaiyah Negeri
1
MIN PASAWAHAN minpasawahanpurwakarta@kemenag.go.id
2
MIN CIAWI minciawipurwakarta@kemenag.go.id
3
MIN KARYA MEKAR minkaryamekarpurwakarta@kemenag.go.id
Madrasah Tsanawiyah Negeri
1
MTsN PURWAKARTA mtsnpurwakarta@kemenag.go.id
2
MTsN PLERED mtsnpreled@kemenag.go.id
3
MTsN BOJONG mtsnbojong@kemenag.go.id
Madrasah Aliyah Negeri
1
MAN PURWAKARTA mankabpurwakarta@kemenag.go.id